Rozdział I : Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Terra Desolata, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Martę Cywińską, Rafała Cywińskiego, Pawła Drzazgę, Konrada Jezierskiego, Iwonę Lewoc, Marcina Maciosa, Marka Makolę, Dagmarę Morozowicz, Kamila Niemczaka, Katarzynę Orkowską, Monikę Radzikowską, Urszulę Sroczyńską oraz Marcina Zielonkę zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 lutego 2018 r. przez notariusza Elżbietę Drążek w kancelarii notarialnej przy Al. Niepodległości 159, 02-555 Warszawa, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 1909) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikującymi Fundację.

§ 8.

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami, i wyróżnieniami, osobom fizycznym, i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II: Cel i zasady działania Fundacji

 

§ 9.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjno-oświatowej, kulturalnej w dziedzinie archeologii i nauk historycznych, a także w zakresie wspierania, ochrony, i promocji dziedzictwa kulturowego.

§ 10.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii;

2) dokumentację i inwentaryzację obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych;

3) zastosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych;

4) ustalania standardów i procedur rewitalizacji zabytków;

5) analizę i rekonstrukcję zabytkowego krajobrazu;

6) interdyscyplinarną analizę zabytków ruchomych i nieruchomych;

7) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, muzeami, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;

8) działalność edukacyjną i oświatową, poprzez promocję dziedzictwa kulturowego
m. in. rekonstrukcję historyczną, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

9) organizowanie i wspieranie konferencji naukowych o tematyce związanej z ochroną
i promocją dóbr kultury, w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego;

10) organizowanie i wspieranie wystaw o tematyce związanej z ochroną i promocją dóbr kultury, w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego;

11) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w formie publikacji naukowych
i popularnonaukowych;

12) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu;

13) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;

14) upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji: w Internecie, w środkach masowego przekazu, w tym w formie audycji, filmów, artykułów oraz reportaży i wywiadów w prasie, radio, telewizji oraz za pomocą działalności wydawniczej;

15) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;

16) współpracę międzynarodową na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego z instytucjami, organizacjami i osobami z zagranicy dla osiągania wspólnych celów statutowych.

 1. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, ma w całości charakter nieodpłatny.

§ 11.

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji

 

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 9100 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13.

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku
do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, a także osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) oddawać do korzystania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że takie oddanie do korzystania wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;

4) zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, towarów lub usług
od Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich.

§ 14.

 1. W ramach funduszu założycielskiego 3200 zł (trzy tysiące dwieście złotych) przeznaczone jest na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:

1) darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych;

2) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych;

3) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;

4) odsetek i depozytów bankowych;

5) dywidend i papierów wartościowych;

6) dochodów z majątku Fundacji;

7) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 1. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 15.

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
  na rachunkach bankowych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz w kasie gotówkowej.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację jej celów statutowych określonych w § 9.

§ 16.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Zapis i polecenie są przeciwwskazaniem do przyjęcia spadku, gdyby znacząco utrudniały realizację celów Fundacji lub powodowałyby inne istotne obciążenia, w tym niezgodne
  z celami Fundacji.

 

Rozdział IV: Organizacja Fundacji

 

§ 17.

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundatorów

b)Zarząd Fundacji

c) Rada Programowa

 

Rada Fundatorów

 

§ 18.

 1. Rada Fundatorów jest organem nadzoru i kontroli, a także posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
 2. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy, którzy nie pełnią innych funkcji
  w organach Fundacji.
 3. Rada Fundatorów jest najwyższą władzą Fundacji, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Fundacji.

§ 19.

 1. Rada Fundatorów na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczący Rady Fundatorów jest wybierany na dwuletnią kadencję.

§ 20.

 1. Do Rady Fundatorów należy w szczególności:

1) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;

2) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

3) Przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

4) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;

5) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jego członków;

6) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji;

7) Uchwalanie regulaminów;

8) Zmiana Statutu Fundacji;

§ 21.

 1. Rada Fundatorów odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku w terminach ustalonych przez Radę w planie swojego działania uchwalonym najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. W posiedzeniach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Programowej Fundacji i Zarządu Fundacji.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Przewodniczący zwołuje na wniosek każdego z jej członków lub wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno się odbyć nie później
  niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 22.

 1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków,
  w tym Przewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23.

Szczegółowy tryb i formy działania Rady Fundatorów określa Regulamin.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 24.

Zarząd składa się z 3 do 6 członków powoływanych spośród Fundatorów lub spoza ich grona na dwuletnią kadencję.

§ 25.

 1. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy, a każdy kolejny, którego kadencja
  się kończy, Rada Fundatorów.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;

2) śmierci członka Zarządu;

3) uprawomocnienia się wyroku sądu karnego skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) odwołania przez Radę Fundatorów

 1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w przypadku:

1) istotnego naruszenia postanowień Statutu;

2) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu.

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 26.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Fundacji, zgodnie z celami statutowymi;

2) uchwalanie głównych kierunków działalności finansowej i merytorycznej Fundacji;

3) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji
oraz o ich tworzeniu;

4) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i kontraktów;

5) ustalanie planów zatrudniania i płac oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji;

6) powoływanie Dyrektora Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Szczegółowy tryb i formy działania Zarządu określa Regulamin
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu we wszystkich sprawach składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz tworzyć ich zespoły, spośród naukowców lub praktyków, a także zlecać
  im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 27.

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu. Dyrektorem może
  być Wiceprezes lub członek Zarządu
 2. W miarę potrzeb Prezes Zarządu może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 3. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes Zarządu i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 4. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady należy do biura Fundacji.
 5. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

 

Rada Programowa

 

§ 28.

 1. Rada Programowa, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji, sprawującym także opiekę merytoryczną nad działalnością Fundacji.
 2. Do szczegółowych zadań Rady należy:

1) wydawanie na wniosek Zarządu opinii i stanowisk we wszystkich sprawach związanych
z działalnością Fundacji;

2) propagowanie celów, dla których realizacji Fundacja została utworzona;

3) inicjowanie działań popularyzujących idee oraz dokonania Fundacji;

4) opiniowanie planów działania, zadań Fundacji;

5) podejmowanie decyzji w sprawach ustanawiania nagród i wyróżnień.

 

§ 29.

 1. Rada składa się z 3 do 15 członków.
 2. W skład Rady wchodzą członkowie powołani przez Zarząd na okres 3 lat (kadencja).
 3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
 5. Zarząd Fundacji może nadać tytuł honorowego członka Rady Programowej osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.
 6. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcję pełni wskazany przez niego członek Rady.
 7. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
 8. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy do roku w terminach ustalonych przez Radę w planie swojego działania uchwalonym najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
 9. W posiedzeniach Rady, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek uczestniczą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Fundatorów.
 10. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Przewodniczący zwołuje na wniosek każdego
  z jej członków lub wniosek Zarządu. Nadzwyczajne posiedzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni.
 12. Członkowie Rady mogą być odwołani przez Zarząd przed upływem kadencji
  w przypadku:

1) istotnego naruszenia postanowień Statutu;

2) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady.

 1. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa w razie jego śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego członka Rady go za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Rady mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach
  i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

 

Rozdział V: Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 30.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

§ 31.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

1) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
(71.12.Z wg PKD);

2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z wg PKD);

3) działalność w zakresie architektury (71.11.Z wg PKD);

4) działalność fotograficzna (74.20.Z wg PKD);

5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z wg PKD);

6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (72.19.Z wg PKD);

7) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z wg PKD);

8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
(47.19.Z wg PKD);

9) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z wg PKD);

10) działalność w zakresie wydawania książek (58.11.Z wg PKD) oraz pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z. wg PKD);

11) produkcja gier i zabawek (32.40.Z wg PKD);

12) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z wg PKD);

13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B wg PKD);

14) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z wg PKD);

15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z wg PKD).

 1. Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

§ 32.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
 3. Fundacja może tworzyć, lub przystępować do spółek handlowych.

 

Rozdział VI: Zmiana statutu i postanowienia końcowe

 

§ 33.

Zmiana statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundatorów, podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 34.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona
  lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundatorów.